مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر

مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ مبنی بر ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

بر این اساس و در اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می‌باشد.

شماره بخشنامه: ۲۱۰/۹۹/۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰