مقدمه:

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی
به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌ قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارائی ۴- دفتر کپیه.
با استناد به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون فوق دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد باید توسط نماینده اداره ثبت شماره‌گذاری، امضاء و پلمپ شود. به این ترتیب هر شخصیت حقیقی و حقوقی مشمولِ قانون فوق، نیاز دارد برای هر سال مالی دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت را تهیه کند.
متقاضیان محترم تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی می‌بایست ابتدا وارد سایت اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به نشانی https://sherkat.ssaa.ir شوند و از منو اصلی روی گزینه میز خدمات الکترونیک و سپس روی گزینه پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی کلیک کنند یا اینکه می‌توانند به صورت مستقیم با کلیک بر روی این لینک به صفحه فوق هدایت شوند:
تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 1

مرحله ۱: اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر

برای تنظیم فرم اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر در هر فیلد مطابق توضیحات ذیل آن عمل می‌کنیم:
۱- نوع شخص متقاضی: در این باکس از منو کشویی نوع شخصیت حقوقی ثبت شده خود را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید، از آنجایی که در این مقاله از سری مقالات الزامات قانونی قصد آموزش تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی برای شرکت‌ها را داریم ما گزینه “شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها” را انتخاب کرده‌ایم، بدیهی است که در پی آن همه گزینه‌ها بر اساس این انتخاب نمایش و تنظیم می‌شود.
۲- نوع تقویم مالی: در این باکس از منوی کشویی نوع تقویم مالی خود را مطابق با اساسنامه، “تقویم شمسی” و یا “تقویم میلادی” انتخاب کنید.
۳- شروع سال مالی: در این باکس از منو کشویی سالی که قصد پلمپ دفاتر قانونی را دارید از بین گزینه‌های موجود “سال مالی آینده –XX” یا “سال مالی جاری – XX” انتخاب کنید.
۴- شروع ماه مالی: در این باکس از منو کشویی ماهی که قصد پلمپ دفاتر را دارید انتخاب کنید.

۵- شروع روز مالی: در این باکس از منو کشویی روزی که قصد پلمپ دفاتر را دارید انتخاب کنید.
نکته: اصولاً تاریخ پلمپ دفاتر قانونی در ابتدای هر سال مالی تنظیم می‌شود، یعنی یکم فروردین ماه سال XX، مگر در موارد خاص که در اساسنامه تاریخ دیگری مقرر شده باشد یا سال اول فعالیت (همان سال تأسیس شرکت) که تاریخ ثبت آن منطبق بر ابتدای سال نباشد.
۶-تابعیت متفاضی: در این باکس از منو کشویی نوع تابعیت خود را برحسب ایرانی و غیر ایرانی بودن انتخاب کنید.
۷-شماره همراه: در این باکس شماره همراه خود را وارد کنید با این کار اداره ثبت شرکت‌ها شما را از تمامی مراحل انجام کار از طریق پیامک مطلع خواهد کرد.
۸-شناسه ملی: در این باکس شناسه ملی شرکت که یک عدد یازده رقمی است را وارد می‌کند.
۹-شماره تلفن ثابت: در این باکس شماره تلفن ثابت نشانی ثبتی شرکت که در زمان تاسیس ارائه شده است را وارد کنید.
۱۰-تصویر امنیتی: با پرکردن فیلد خالی مطابق تصویر نمایش داده شده برروی دکمه گام بعدی کلیک کنید در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد به مرحله بعد یعنی “اطلاعات شخصیت حقوقی” هدایت می‌شوید:

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 2

مرحله ۲: اطلاعات شخصیت حقوقی

در این مرحله شماره پیگیری اظهارنامه به صورت خودکار برای شما صادر شده و به همراه وضعیت پذیرش آن در سامانه در بالای همه صفحات و تا پایان تمام مراحل تنظیم اظهارنامه قابل مشاهده است.
کادر قرمز رنگ شماره ۱: در این قسمت همه اطلاعات ثبتی شرکت اعم از شناسه ملی، نام، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع، واحد ثبتی و نشانی متقاضی در فیلدهای مربوطه به شما نمایش داده می‌شود.
کادر قرمز رنگ شماره ۲: پس از بررسی همه موارد فوق و در صورت تأیید صحت اطلاعات، تیک تأیید اطلاعات شخصیت حقوقی را زده و بر روی دکمه گام بعدی در پایین صفحه کلیک کنید تا به مرحله بعد یعنی “اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ” هدایت شوید:
تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 3

مرحله ۳: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ

برای تنظیم فرم اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ در هر فیلد مطابق توضیحات ذیل آن عمل می‌کنیم:
۱- سمت تکمیل کننده اظهارنامه: در این فیلد از منو کشویی بر اساس سمتی که در شرکت دارید گزینه اصیل یا وکیل را انتخاب کنید.
درصورتیکه از اعضاء هیئت مدیره هستید گزینه اصیل و اگر نماینده یا وکیل اعضاء هیئت مدیره هستید گزینه وکیل را انتخاب کنید، درصورتیکه شما گزینه وکیل را انتخاب نمایید باکسی دیگر مشابه اطلاعات بالا برای شما نمایان می‌شود که مربوط به مشخصات وکیل و اطلاعات وکالت‌نامه است و باید آنرا نیز تکمیل نمایید، ما در این آموزش گزینه اصیل را انتخاب کردیم و می‌بایست مشخصات یکی از اعضاء هیئت مدیره را به عنوان متقاضی ثبت کنیم.
توجه فرمایید اطلاعات احدی از سهامداران است را به عنوان متقاضی وارد کنید.
۲- تابعیت: از منو کشویی نوع تابعیت متقاضی را مشخص کنید.
۳- شماره ملی: شماره ملی متقاضی را وارد کنید.
۴- نام: نام متقاضی را وارد کنید.
۵- نام خانوادگی: نام خانوادگی متقاضی را وارد کنید.

۶- جنسیت: جنسیت متقاضی را وارد کنید.
۷- تارخ تولد: تارخ تولد متقاضی را وارد کنید.
۸- کدپستی: کد پستی متقاضی را وارد کنید.
۹- شماره همرا: شماره همراه متقاضی را وارد کنید.
۱۰- نشانی: نشانی متقاضی را وارد کنید و سپس در روی دکمه گام بعدی در پایین صفحه کلیک کنید تا به مرحله بعد یعنی “هیئت مدیره شرکت / مؤسسه” هدایت شوید:

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 4

مرحله ۴: هیئت مدیره شرکت / مؤسسه

برای تنظیم فرم هیئت مدیره شرکت / مؤسسه در هر فیلد مطابق توضیحات ذیل آن عمل می‌کنیم:
۱- ردیف: در این باکس برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره یک شماره اختصاص دهید و سپس مشخصات آنها را در باکس‌های آتی وارد نمایید. این کار را برای همه اعضاء هیئت مدیره انجام دهید.
۲- نوع شخص: در این باکس نوع شخصیت اعضاء هیئت مدیره را مشخص کنید.
نکته: در برخی از شرکت‌ها که از ترکیب تجاری چند شرکت باهم تشکیل می‌شود امکان دارد اعضاء هیئت مدیره شرکت شخصیت حقوقی یا همان شرکت‌های عضو گروه باشد که باهم ترکیبب شده‌اند، لذا پس از انتخاب نوع شخصیت به عنوان حقوقی فیلد ثبت اطلاعات برای شخصیت حقوقی تغییر کرده و می‌بایست بر اساس اطلاعات شرکت مربوطه تکمیل شود.
ما در این آموزش نوع شخصیت را حقیقی انتخاب کردیم و متعاقب آن مشخصات مربوط به آن تکمیل می‌شود.
۳- نام فارسی: نام متقاضی را به زبان فارسی وارد کنید.
۴-نام انگلیسی: این باکس بصورت پیش فرض غیر فعال است و نیازی به تکمیل ندارد.
۵- نام پدر: نام پدر متقاضی را وارد کنید.
۶- تاریخ تولد: تاریخ تولد متقاضی را وارد کنید.
۷- جنسیت: از منو کشویی جنسیت متقاضی را “مرد” یا “زن” انتخاب نمایید.
۸- کد پستی: کد پستی محل اقامت متقاضی را وارد کنید.
۹- تابعیت شخص: از منو کشویی تابعیت متقاضی را “ایرانی” و “غیر ایرانی” انتخاب نمایید.

۱۰- نام خانوادگی فارسی: نام خانوادگی متقاضی را بصورت فارسی وارد کنید.
۱۱- نام خانوادگی انکلیسی: این باکس بصورت پیش فرض غیر فعال است و نیازی به تکمیل ندارد.
۱۲-شماره ملی: شماره ملی متقاضی را وارد کنید.
۱۳-شماره همراه: شماره همراه متقاضی را وارد کنید.
۱۴-نشانی: نشانی متقاضی را وارد کنید.
پس از تکمیل تمامی فیلدهای بالا بر روی گزینه ثبت اطلاعات متقاضی کلیک کنید. مشخصات یکی از اعضاء هیئت مدیره ثبت شد و در باکس پایین در یک ردیف قابل مشاهده است. این کار را برای همه اعضاء هیئت مدیره انجام دهید و مشخصات آنها را همانند مراحل فوق ثبت کنید.
۱۵- مشاهده / ویرایش: برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت شده کافی است بر روی آیکون مانیتور که در زیر باکس “مشاهده و ویرایش” وجود دارد کلیک کنید تا همه اطلاعات مجدداً در فیلدهای بالا برای شما نمایش داده شود.
پس از تکمیل اطلاعات همه اعضاء هیئت مدیره بر روی دکمه گام بعدی کلیک کنید تا به مرحله بعدی یعنی “سمت هیئت مدیره شرکت / مؤسسه” هدایت شوید:

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 5

مرحله ۵: سمت هیئت مدیره شرکت / مؤسسه

برای تنظیم فرم سمت هیئت مدیره شرکت / مؤسسه در هر فیلد مطابق توضیحات ذیل آن عمل می‌کنیم:
۱- اعضاء هیئت مدیره: در این باکس از منو کشویی تمام اعضاء هیئت مدیره که در مرحله قبل آنها را معرفی کرده‌اید قابل مشاهده و انتخاب هستند، در هر نوبت یکی از اعضاء را انتخاب کرده و اطلاعات مربوط به تصدی سمت آنرا طبق اساسنامه همانند توضیحات زیر تکمیل کنید.
۲-سمت: از منو کشویی سمت عضو هیئت مدیره را طبق اساسنامه انتخاب نمایید.
۳-مدت تصدی: از منو کشویی مدت تصدی سمت انتخابی را “محدود” یا “نامحدود” طبق اساسنامه انتخاب نمایید.
۴-هیئت مدیره خارج از شرکاء: از منو کشویی این باکس بر اساس اینکه اعضاء هیئت مدیره سهامدار هستند یا خیر یکی از دو گزینه “بله” یا “خیر” را انتخاب کنید.
اگر اعضاء هیئت مدیره سهامدار هم هستند گزینه” بله” و در غیر اینصورت گزینه “خیر” را انتخاب کنید.
۵-تاریخ شروع سمت: در این قسمت تاریخ شروع تصدی سمت را مطابق اساسنامه وارد کنید.

۶-تاریخ پایان سمت: توجه کنید اگر سمت یکی از اعضاء هیئت مدیره طبق اساسنامه نامحدود بود این فیلد همانند تصویر فوق غیرفعال خواهد بود ولی اگر تصدی سمت محدود باشد تاریخ اتمام تصدی را نیز همانند فیلد تاریخ شروع سمت باید مشخص کنید.
در شرکت‌های سهامی خاص اصولاً مدت تصدی سمت اعضاء همانند مدیر عامل و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره ۲ سال و بازرسین ۱ سال می‌باشد که در مجامع مربوطه با رعایت تشریفات قانونی قابل تمدید و یا تجدید نظر است.
۷-وضعیت حق امضاء: در این باکس از منو کشویی وضعیت حق امضاء اعضاء هیئت مدیره را طبق اساسنامه انتخاب نمایید سپس برروی دکمه “ثبت سمت شخص” کلیک نمایید تا اطلاعاتی که وارد کردید ثبت شود و فرم مجدد برای اعضاء بعدی قابل استفاده شود.
۸-مشاهده / ویرایش: اعضایی که سمت آنها در فرم ثبت می‌شود در این قسمت قابل مشاهده و ویرایش هستند، هرگاه پس از ثبت سمت اعضاء هیئت مدیره نیاز بود برخی از اطلاعات آنها ویرایش شوند کافیست برروی آیکون مانیتور کلیک کرده تا اطلاعات ثبتی برای مشاهده و ویرایش در دسترس قرار گیرند.
پس از ثبت سمت همه اعضاء هیئت مدیره بر روی دکمه گام بعدی کلیک کنید تا به مرحله بعدی یعنی “دفتر مورد تقاضا” هدایت شوید:

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 6

مرحله ۶: دفتر مورد تقاضا

برای تنظیم فرم دفتر مورد تقاضا در هر فیلد مطابق توضیحات ذیل آن عمل می‌کنیم:
۱- نوع دفتر: از منو کشویی نوع دفتر خود را از بین گزینه‌های روزنامه و کل انتخاب نمایید.
۲-تعداد برگ‌های دفتر: از منو کشویی تعداد برگ‌های دفتر انتخابی خود را با توجه به پیش‌بینی حجم فعالیت واحد تجاری از میان گزینه‌های موجود ۵۰ – ۱۰۰ و ۲۰۰ برگ انتخاب نمایید.
۳-تعداد دفتر مذکور: تعداد جلد مورد تقاضا برای دفتر انتخابی را وارد کنید.
۴-دفتر خاص: همانطور که در توضیحات فرم قابل مشاهده است، شما می‌توانید با زدن تیک دفاتر خاص دفاتر روزنامه و کل را شخصاً تهیه کنید و برای پلمپ و ممهور کردن به اداره پست مراکز استان در شهرستان و در تهران به اداره پست منطقه ۱۳ واقع در خیابان کارگر جنوبی، چهاراه لشگر تحویل نمایید.
۵-مشاهده / ویرایش: هرگاه پس از ثبت دفاتر اطلاعات ثبتی نیاز به ویرایش داشت با کلیک بر روی آیکون مانیتور می‌توانید اطلاعات ثبتی را مجددا ویرایش کنید.
پس از ثبت دفاتر مورد تقاضا بر روی دکمه “ذخیره دفاتر مورد تقاضا” کلیک کنید تا به مرحله بعدی یعنی “تأیید صحت اطلاعات” که گام پایانی تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی نیز هست هدایت شوید:
تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 7

مرحله ۷: تأیید صحت اطلاعات

در این قسمت مشخصات نماینده شرکت که به عنوان متقاضی در مرحله ۳ معرفی کرده‌اید به همراه مشخصات شرکت و دفاتر درخواستی به شما نمایش داده می‌شود، درصورتی که صحت اطلاعات نمایش داده شده را تأیید می‌کنید تیک “تأیید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز” را که با باکسی به رنگ قرمز و شماره ۱ متمایز شده را زده و قبل از زدن دکمه پذیرش نهایی همانند تصویر زیر بر روی تب مدارک مورد نیاز کلیک کنید و عنوان مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر را یادداشت نمایید.

پس از یادداشت مدارک مورد نیاز برروی دکمه پذیرش نهایی کلیک کنید.
در این مرحله اگر مراحل درست طی شده باشد و شرکت متقاضی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها شامل موارد خواص نباشد اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری و رسید پذیرش اینترنتی پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی برای شما به نمایش در خواهد آمد که در ذیل ارسال می‌شوند. از آنجایی که توضیحات درج شده رسید “تأییدیه پذیرش” که از سامانه دریافت می‌کنید مبسوط است از توضیحات در مورد آن خودداری می‌کنیم.

رسید پذیرش اینترنتی پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقوقی

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی (اشخاص حقوقی)

 • 1.تاریخ تنظیم:
 • 2.نوع محصول:
  آموزشی
 • 3.فرمت محصول:
  پی دی اف - PDF
 • 4.مخاطب:
  اشخاص حقوقی - صاحبان مشاغل
 • 5.دسته بندی:
 • 6.برچسب‌ها:
 • 7.اشتراک گذاری:
 • 8.لینک دانلود رایگان با فرمت PDF:
  به پیوند بروید